รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง “นักวิชาการเงินและบัญชี” สังกัดศูนย์กิจการนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง “นักวิชาการเงินและบัญชี” สังกัดศูนย์กิจการนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสมบัติ 1. สามารถบันทึกรายการบัญชีของ ของหน่วยงานในระบบ ERP 2. สามารถจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ประจำปี รายงานรายไตรมาส และรายงานการเงินต่าง ๆ ของหน่วยงาน 3. สามารถจัดทำเอกสารการโอนเงิน (ใบแจ้งหนี้-ตั้งหนี้) ผ่านระบบ ERP 4. สามารถออกภาษีประจำเดือนผ่านระบบ ERP สรุปภาษี ประกันสังคมประจำปี 5. สามารถกรอกข้อมูลการเงินประจำเดือน …

Speak Up Challenge 2022: การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

Speak Up Challenge 2022 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีสัญชาติไทยทุกสาขาวิชาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและความกล้าแสดงออก เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speak Up Challenge 2022: Education in the New Normal เพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.ประเภทเดี่ยว (Individual) และ 2.ประเภทกลุ่มไม่เกิน 3 คน …

NUPACE: Nagoya University Program for Academic Exchange Autumn 2022

“NUPACE: Nagoya University Program for Academic Exchange Autumn 2022″ ______________________________ NUPACE, established in February 1996, is a short-term student exchange programme, through which international students enrolled at Nagoya University’s partner …

Shizuoka University International Exchange Program 2022 (Fall semester)

Shizuoka University International Exchange Program 2022 (Fall semester) ______________________________ ● Designed for Exchange students from Partner Universities ● No Tuition Fee!!! ● Various support, advising, and cultural leisure activities ● …

ECON Buddy Program Meet & Greet + Faculty Orientation for 2nd Semester, 2021-2022

On January 25, 2022, ECIA held an ECON Buddy Program Meet & Greet + Orientation to the Faculty of Economics to welcome all our new exchange students in the faculty. …

Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) 2022-2023

Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) 2022-2023 สถานทูตแคนาดา แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนของรัฐบาลประเทศแคนาดา “โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)”  เพื่ออาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ต้องการศึกษาต่อหรือทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา มีรายละเอียดดังนี้ ชื่อโครงการ : Canada-ASEAN Scholarships …

The Franco-Thai Scholarship Program 2022

The Franco-Thai Scholarship Program 2022 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในทุกสาขาวิชา เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส *Online Application ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ______________________________ More information: https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=25611

MEXT Scholarship 2022, Graduate School, Utsunomiya University, JAPAN

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 ณ Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น ชื่อทุน : MEXT Scholarship For 2022 Research students (University Recommendation) ชื่อหลักสูตร:  Program in Human Resource Development for Innovation on the Division of Engineering and …

SPECIAL SCHOLARSHIP PROGRAM – Kochi University of Technology (Doctoral Program)

Kochi University of Technology Special Scholarship Program(SSP) 2022- 2023 ชื่อสถาบันเจ้าภาพ Graduate School of Engineering ,Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์  The Special Scholarship Program (SSP) เริ่มขึ้นในปี 2003 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยขั้นสูงในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการสนับสนุนจากนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการทำงานวิจัย ในแต่ละปี …

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ ณ Hokkaido University  มี 3 ประเภท ดังนี้ 1. Hokkaido University Short Term Exchange Program (HUSTEP)  โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตในระดับปริญญาตรีที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านของสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิตที่เข้าร่วมโครงการนอกจากจะมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการแล้ว ยังจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นร่วมกับนักศึกษาจากนานาประเทศทั่วโลก 🗎 รายละเอียดและเอกสารการสมัครประเภท HUSTEP  เพิ่มเติม [PDF] 2. Special Audit Student (SAS)  …